LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ

KABUL DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

– Geçici kabul talep dilekçesi,

– Geçici kabule hazır tutanağı,

– Tesise ait onaylı proje, (Gerekçe raporu, vaziyet planı, varsa ENH profili, varsa trafo yerleşim planı, tek hat şeması, kısa devre hesabı,  topraklama hesabı, v.b.)

– Bağlantı anlaşması,

– Tesis sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme,

– Geçici kabulde bulunacak sorumlu elektrik mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme yazısı veya yüklenicinin bünyesinde bulunmayan ancak geçici kabulde görevlendirilecek sorumlu elektrik mühendisine verdiği vekaletname,

– Tesis sahibi kabulde bulunmayacak ise yetkili kıldığı kişiye ait yetki yazısı,

– Keşif cetveli ve bedeli,

– Vergi levhası (yüklenici),

– Yüklenici ve tesis sahibinin iletişim bilgileri (Adres, telefon, faks),

– Tesiste kullanılan malzemelere ait test raporları ve sertifikalar (panel, inverter, röle, jeneratör, trafo, hücre, köşk vs.) (Elektronik ortamda olabilir-CD),

– Enerjilendir me ve Devreye Alma Protokolü

– Topraklama direnci ölçüm raporu,

– Komisyona katılmak üzere OSB/Dağıtım şirketinden teknik bir personelin isim ve unvanı

– Tesise ait fotoğraflar (Elektronik ortamda olabilir-CD),

– YEGM Teknik Değerlendirme Raporu

– İtfaiye raporu

– Güneş Enerjisi Santrali işletme Sorumlusu ( Elektrik Müh.) yetkilendirme yazısı

– Saha Test Raporları

– Sistem Uyumluluk Raporu

– Koruma Rölesi Set Değerleri

– İmar Mevzuatı çerçevesinde alınması gerekli izinlerin alındığına dair belgeler

Yukarıdaki belge ve bilgilerin tamamlanarak oluşturulan kabul dosyasının Dağıtım Şirketi/ OSB tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.